Algemene voorwaarden van Product Plus B.V.

Algemene voorwaarden van Product Plus B.V., kantoorhoudende te Nijmegen en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland ingeschreven onder nummer 10027232.

Artikel 1 – Toepasselijkheid


 1. In deze algemene voorwaarden worden met “opdrachtnemer” aangeduid Product Plus B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie Product Plus B.V. het recht heeft verleend om deze algemene voorwaarden te hanteren en worden met “opdrachtgever” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht, die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, met wie een overeenkomst tot stand komt en met wie opdrachtnemer in enige rechtsverhouding staat.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten met opdrachtnemer en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, almede op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, verricht door opdrachtnemer. Uitsluitend door opdrachtnemer schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer niet van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst


Een aanbod van opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan door opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na de kennisneming door opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door opdrachtnemer verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot opdrachtgever gerichte – algemene – informatie binden opdrachtnemer niet.

 • Een aanbod van opdrachtnemer is gedurende 30 (dertig) kalenderdagen na de verzending daarvan door opdrachtnemer geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail is verlengd.
 • Indien een door opdrachtgever van opdrachtnemer gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever heeft geleid, is opdrachtgever verplicht de door opdrachtnemer in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.
 • Een overeenkomst komt tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod of door de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever door opdrachtnemer. Uitsluitend het aanbod van opdrachtnemer, dan wel de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer, respectievelijk de factuur van opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 • Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.
 • Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of ontbindt, is de opdrachtgever verplicht krachtens de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren en aan opdrachtnemer te vergoeden de door opdrachtnemer in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten.
 • Opdrachtnemer heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 BW het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien tenminste een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 

 • a. opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
 • b. een tot het verlenen van – voorlopige – surséance van betaling aan opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend;
 • c. een tot faillietverklaring van opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend;
 • d. ten laste van opdrachtgever executoriaal beslag onder opdrachtnemer is gelegd;
 • e. een tot ontbinding en/of liquidatie van opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen;
 • f. de door opdrachtgever geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan een of meer anderen is overgedragen.

 

 • Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen.
  Opdrachtnemer is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.
 • Indien de overeenkomst is beëindigd vallen de door opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het beëindigen van de overeenkomst door opdrachtnemer gefactureerde bedragen is opdrachtgever na de beëindiging onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

Artikel 3 – Dienstverlening

 1. Opdrachtnemer is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door opdrachtnemer schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures en eventueel door opdrachtgever aangeleverde voorstellen, ideeën, teksten en materialen, die schriftelijk dienen te worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het risico ter zake de tenuitvoerlegging bij opdrachtgever rust.
 2. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, indien opdrachtnemer die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. Opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer anderen – dan een of meer bepaalde personen – met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.
 5. Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Opdrachtnemer is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 3.3 en 3.5 het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4 – Levering en afname van zaken

  1. Door opdrachtnemer kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende omstandigheden en bij het tot stand komen van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opdrachtnemer is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door opdrachtnemer kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van opdrachtnemer ingetreden omstandigheden.
  2. Opdrachtgever is verplicht te leveren zaken op de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is opdrachtgever verplicht die zaken op eerste verzoek van opdrachtnemer af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 4.2 bedoelde verplichtingen is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.
  3. Levering geschiedt af bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor risico van opdrachtgever, ook indien op vervoer-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld en/of door opdrachtnemer en/of een hulppersoon van opdrachtnemer verricht.

Levering van zaken door opdrachtnemer geschiedt na betaling door opdrachtgever van de voor – levering van – die zaken verschuldigde geldsommen.

 • Onverminderd de artikelen 4.3 en 6 zijn door opdrachtnemer te leveren zaken voor risico van opdrachtgever met ingang van het moment waarop – een hulppersoon van – opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van opdrachtgever om door opdrachtnemer te leveren zaken af te nemen.
 • Na levering van de gerede zaak is opdrachtgever gehouden dit product zorgvuldig te controleren op onjuistheden, fouten, afwijkingen of onzorgvuldigheden en binnen tien dagen na levering aan opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail te melden dat de zaak wordt afgekeurd. Opdrachtnemer zal, indien sprake is van onjuistheden, fouten, afwijkingen of onzorgvuldigheden, waar nodig en mogelijk correcties aanbrengen. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, lettertype, dikte etc. die geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van de zaak, vormen geen reden voor afkeuring van de zaak door opdrachtgever. Indien binnen de in dit artikel 4.6 gestelde termijn geen melding door opdrachtnemer wordt ontvangen, wordt de zaak geacht te zijn geaccepteerd.
 • Na levering van gerede zaken bewaart opdrachtnemer een back-up van alle aan opdrachtgever geleverde gerede producten tot minimaal één jaar na levering.
  Indien opdrachtnemer (een) nieuwe (versie van) software in gebruik neemt, worden bij verzoeken van de opdrachtgever tot herdruk of aanpassingen van de zaak kosten voor het omzetten of nabouwen van de back-ups in het nieuwe softwareprogramma bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Prijs en betaling


 1. Door opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden opdrachtnemer niet. Aan in een tot opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door opdrachtnemer te leveren zaken en/of te verlenen diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
 3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van opdrachtnemer door de opdrachtgever verzochte en door opdrachtnemer aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van opdrachtgever.
 4. Facturen van opdrachtnemer dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van opdrachtnemer vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 21 kalenderdagen na de verzending te worden voldaan. Het is opdrachtnemer toegestaan betaling bij wege van voorschot, of, bij langdurige of omvangrijke opdrachten in termijnen te verlangen.
 5. Indien de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is opdrachtgever het bedrag van de door opdrachtnemer te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan opdrachtnemer verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom van iedere openstaande factuur en de vertragingsrente met een minimum van EUR 250,00 per openstaande factuur.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht betalingen van opdrachtgever – ondanks andersluidende vermeldingen van opdrachtgever – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 7. Opdrachtgever heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met opdrachtnemer te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is.
 8. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft opdrachtnemer het recht haar verplichtingen tegenover opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
 9. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van opdrachtnemer te verzekeren en verzekerd te houden. Indien opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van opdrachtnemer desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft opdrachtnemer het recht haar verplichtingen tegenover opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6 – Voorbehoud van eigendom en rechten


 1. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle door opdrachtgever krachtens de overeenkomst voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 5.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan opdrachtnemer zijn betaald. Opdrachtgever is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.
 2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door opdrachtnemer steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 5.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan opdrachtnemer zijn betaald. Opdrachtgever is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 6.2. bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 7 – Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen – zoals onder meer voorstellen, adviezen, teksten, vertalingen, tekeningen, schetsen, (virtuele) producten, modellen, ontwerpen, lay-outs, merken, logo’s, brochures, advertenties, technische documentatie, analyses, rapporten, methoden en documentatie – berusten bij opdrachtnemer of bij haar licentiegevers.
 2. De in dit artikel 7.1 bedoelde en aan opdrachtnemer toebehorende rechten worden hiermee aan opdrachtgever in exclusieve licentie gegeven onder de opschortende voorwaarde dat alle aan opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 5.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan opdrachtnemer zijn betaald. Deze exclusieve licentie wordt door opdrachtgever aanvaardt.
  Het in artikel 7.2 bedoelde exclusieve gebruiksrecht is beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven bevoegdheden, althans tot het doel waarvoor de opdracht is verleend. Dit gebruiksrecht vervalt met onmiddellijke ingang door gebruik van de voortbrengselen in strijd met de rechten van opdrachtnemer en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. Door opdrachtnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever de hiervoor in artikel 7.1. bedoelde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen, (doen) inschrijven in daartoe bestemde registers en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen, zolang de in artikel 7.2 bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld.
 4. Na vervulling van de in artikel 7.2 bedoelde opschortende voorwaarde is het opdrachtgever toegestaan door opdrachtnemer ontworpen voortbrengselen op eigen naam te (doen) registreren in de daartoe bestemde merkenregisters, om deze voortbrengselen als handelsnaam te gebruiken en te (laten) inschrijven en als domeinnaam te (laten) registreren, met dien verstande dat deze inschrijvingen met onmiddellijke ingang dienen te worden doorgehaald en het gebruik hiervan met onmiddellijke ingang dient te worden gestaakt bij gebruik van de voortbrengselen in strijd met de rechten van opdrachtnemer en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht.
 5. Het is opdrachtnemer te allen tijde toegestaan door haar tot stand gebrachte voortbrengselen te gebruiken als demonstratiemateriaal binnen haar eigen marketingactiviteiten.
  Indien en voor zover krachtens en/of in het kader van de overeenkomst voortbrengselen aan opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan opdrachtnemer toebehoren, gelden ten aanzien van die voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 7.6 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door opdrachtnemer te verzoeken die aan opdrachtgever te verstrekken.
 6. Opdrachtnemer is niet gehouden merkenregisters of andere intellectuele eigendomsregisters te (doen) controleren op mogelijke schendingen van oudere rechten.
 7. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat opdrachtnemer door gebruik van door opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van opdrachtnemer als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan opdrachtnemer vergoeden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding


 1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van opdrachtnemer zijn beperkt door de artikelen 8.1 tot en met 8.7. De artikelen 8.1 tot en met 8.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door opdrachtgever op onrechtmatige daad van opdrachtnemer gebaseerde vorderingen.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van opdrachtnemer aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen. Als aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van – ongeschikte – hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit het anders dan – correct – per post of per telefax verzenden van verklaringen en gegevens.
 3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan uitsluitend ontstaan, nadat opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.
 4. Een verplichting van opdrachtnemer tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door opdrachtnemer gemaakte (bureau)kosten, zijnde arbeidskosten exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en kosten van derden, voor zover die door opdrachtgever zijn of dienen te worden betaald. In geen geval zal de door opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor directe schade meer dan het bedrag van de, voor de handelingen waaruit de schade is voortgevloeid, overeengekomen prijs bedragen. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade – zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden. Indien het hiervoor bepaalde door een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat waarvoor opdrachtnemer verzekerd is per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.
 5. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door door opdrachtnemer geleverde zaken.
 6. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van opdrachtnemer en/of met door opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op opdrachtgever tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl opdrachtgever opdrachtnemer zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever staat er voor in dat door opdrachtnemer te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door opdrachtnemer verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden geschonden.

Artikel 9 – Overmacht


 1. Indien opdrachtnemer door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien opdrachtnemer door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen, zonder ter zake enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) opdrachtnemer en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, technische storingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en overheidsmaatregelen.

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer staan er jegens elkaar voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis – kunnen – nemen van door opdrachtnemer, respectievelijk opdrachtgever verstrekte, van opdrachtnemer, respectievelijk opdrachtgever betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geachte vertrouwelijk te zijn indien die informatie door opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 – Algemeen


 1. Als verklaringen en rechtshandelingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden niet beschouwd elektronisch verklaringen en/of rechtshandelingen.
 2. Aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer niet van toepassing.
 3. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.
 4. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien opdrachtnemer een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Nijmegen, 5 december 2008

Waar kunnen wij je mee helpen?